Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging

1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen Lessor en Lessee gesloten Mantelovereenkomst voor Operational Lease en zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Lessor en Lessee ter zake van Operational Lease.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

1.3 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert.

1.4 Alle genoemde tarieven in deze voorwaarden en opdrachtbevestiging zijn exclusief 21% btw, tenzij anders opgenomen.

Artikel 2. Gebruiksrecht en eigendom

De individuele leaseovereenkomst, hierna te noemen “Opdrachtbevestiging” strekt ertoe om aan Lessee het gebruiksrecht van een voertuig of andere roerende zaak (hierna te noemen: “het object”) te verschaffen. Lessor blijft steeds eigenaar van het object. Lessee wordt geen eigenaar van het object. Het is Lessee verboden het object te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op welke wijze dan ook aan derden in gebruik te geven of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het object bestemd is. Het is Lessee verder verboden om rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de Mantelovereenkomst en/of Opdrachtbevestiging aan derden over te dragen. In geval het bedrijf een besloten dan wel een naamloze vennootschap betreft, stelt ondertekenaar zich persoonlijk borg/garant voor de betalingen en/of schades door ondertekening van de overeenkomst.

Artikel 3. Duur van de Opdrachtbevestiging

3.1 Onverminderd het recht van tussentijdse beëindiging eindigt de Opdrachtbevestiging na het verstrijken van de daarin overeengekomen contractduur in maanden gerekend vanaf de inzetdatum van het object aan Lessee.

3.2 Wanneer voor het verstrijken van de looptijd in maanden het totaal aantal gecontracteerde kilometers is bereikt, blijft het object voor de resterende maanden in principe onverminderd in gebruik bij Lessee, tenzij Lessor anders zou bepalen en voor zover het in het betreffende Opdrachtbevestiging vastgestelde maximum kilometeraantal nog niet is bereikt.

3.3 Wanneer minder kilometers met het object worden afgelegd dan de gecontracteerde kilometers, kan Lessee aan Lessor verzoeken de duur van de Opdrachtbevestiging te verlengen. Voor de periode van het verlengd gebruik van het object blijven de contractbepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Bij aflevering van het object dient Lessee, dan wel namens Lessee de berijder van het object, het formulier “Ingebruikname Leaseauto” te ondertekenen. Bij aflevering van het object ontvangt de berijder van het object tevens informatie over het gebruik en onderhoud van het object en de te volgen procedures. Lessee is gehouden deze richtlijnen en voorwaarden op te volgen en is aansprakelijk indien hij dit niet doet. Lessee machtigt de berijder, die zich daartoe vooraf dient te legitimeren, om namens hem het formulier “Ingebruikname Leaseauto” rechtsgeldig te ondertekenen.

4.3 Voor het geval het voor aflevering gereedstaande object niet binnen een redelijke termijn door Lessee in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden vijf (5) dagen nadat aan Lessee kenbaar is gemaakt, dat het object voor aflevering gereed staat.

4.4 Een afleveringstermijn geldt nooit als een fatale termijn. Overschrijding van een door Lessor genoemde afleveringstermijn levert geen verzuim op van de Lessor.

Artikel 5. Leaseprijs

5.1 De leaseprijs omvat de kosten en diensten die als zodanig in de Opdrachtbevestiging van toepassing zijn verklaard. De leaseprijs is gebaseerd op correct en deugdelijk gebruik van het object door Lessee en handelen van Lessee overeenkomstig de van Lessor ontvangen richtlijnen.

5.2 De leaseprijs is door Lessor berekend aan de hand van de op dat moment bekende gegevens en rekening houdend met de looptijd in maanden en het vooraf geschatte aantal kilometers dat gedurende de looptijd van de Opdrachtbevestiging met het object zal worden gereden.

5.3 De leasetermijn is bij vooruitbetaling per maand verschuldigd ingaande op de ter beschikkingstellingsdatum van het leaseobject. Een eventuele “eerste leasevergoeding” maakt deel uit van de totaal berekende leasesom welke moet worden voldaan bij de bestelling van het leaseobject. Lessor zal hiervoor een factuur toezenden. Het resterende deel van de totale leasesom wordt gedekt door de som van alle maandbedragen zoals vermeld op de Opdrachtbevestiging.

5.4 Het bedrag voor meer verreden kilometers is € 0,18 p/km, tenzij ander in de opdrachtbevestiging is opgenomen. Het bedrag voor meer verreden kilometers kan zowel tussentijds als bij einde contract in rekening worden gebracht. Lessee is verplicht op eerste verzoek van Lessor schriftelijk opgave te doen van het werkelijk aantal gereden kilometers.

5.5 Indien en voor zover het gereden aantal kilometers niet kan worden vastgesteld aan de hand van de kilometerteller, zal het ontbrekende aantal kilometers door Lessor worden vastgesteld op basis van de bij haar bekende gegevens.

5.6 Lessor heeft het recht om jaarlijks een kilometerafrekening te maken aan de hand van de verkregen gegevens over het werkelijk aantal gereden kilometers, op basis van de in de Opdrachtbevestiging genoemde verreken kilometerprijs. Indien een minder kilometer tarief is vastgesteld in de opdrachtbevestiging is Lessor nooit gehouden meer dan 10% van het contractuele jaarkilometrage te vergoeden.

Artikel 6. Aanpassing van de leaseprijs

6.1 De leaseprijs kan worden aangepast indien zich tussen de datum van tariefberekening en de datum van aflevering van het object wijzigingen voordoen in de componenten van de leaseprijs zoals:
a. koopprijs van het object en toebehoren;
b. rente;
c. verzekeringspremie;
d. overheidsheffingen;

6.2 De leaseprijs wordt jaarlijks aangepast volgens indexering van de Consumentenprijsindex (CPI) van Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij een negatieve inflatie, zal de leaseprijs ongewijzigd blijven.

6.3 Tijdens de looptijd van de Opdrachtbevestiging kan Lessor de leaseprijs aanpassen in geval van wijziging van:
a. de kosten van WA verzekering en/of dekking tegen cascoschade, hierbij is de tariefbepaling bij aanvang van ieder contract gebaseerd op trede 15 in de bonus malus regeling, wat inhoud een no-claim korting van 75%. In het geval van WA schade aan derden(n) en/of geheel of gedeeltelijk niet verhaalbare schade aan eigen voertuig bij een derde boven de vijftienhonderd euro wordt de bonus-malus staffel gehanteerd, vanaf de opvolgende maand na de schade. De staffel is op te vragen is bij lessor;
b. overheidsmaatregelen, waaronder begrepen eventuele van overheidswege opgelegde kilometerheffing en dergelijke, die direct wijziging van kosten tot gevolg heeft;
c. de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM), dan wel andere externe omstandigheden die van invloed zijn op het economisch risico c.q. het waardeverloop van het object;
d. de specificaties van het object op verzoek van Lessee, dan wel als gevolg van wettelijke bepalingen;
e. de kosten voor reparatie, onderhoud en banden voor de resterende looptijd indien het prijsindexcijfer gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, onderdeel Autoreparaties en Auto-onderdelen, sinds de datum van aflevering c.q. de laatste datum van wijziging met minimaal 5% is gewijzigd.

6.4 De aangepaste leaseprijs geldt vanaf het moment dat de omstandigheden zich hebben gewijzigd. Wanneer het werkelijk gebruik van het object meer dan 10% afwijkt van de gecontracteerde kilometers, heeft Lessor het recht de leaseprijs en zo nodig ook de contractduur aan te passen aan het werkelijk gebruik. De aangepaste leaseprijs geldt vanaf de eerste ingebruikname van het object en zal worden verrekend dan wel in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Betaling van de leaseprijs

7.1 Lessee dient de in de Opdrachtbevestiging genoemde verschuldigde bedragen, vermeerderd met BTW, steeds tijdig te voldoen zonder korting of compensatie:
a. het “maandbedrag”: steeds vóór de eerste dag van de betreffende maand. Indien het verschuldigde “maandbedrag’’ betrekking heeft op een gedeelte van de maand is het maandbedrag’ naar evenredigheid verschuldigd. Dit bedrag zal automatisch door Lessor worden geïncasseerd.
b. Overige aan Lessor verschuldigde bedragen dienen binnen maximaal 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan, voor zover deze niet door Lessor automatisch worden geïncasseerd.

7.2 Lessee machtigt Lessor hierbij om alle vorderingen te incasseren van zijn bank- of girorekening, volgens de richtlijnen voor de bankgiro-bedrijfsincasso. Indien Lessee geen gebruik wenst te maken van automatische incasso zal 15,- exclusief BTW per maand extra in rekening worden gebracht.

7.3 Bij niet-tijdige voldoening van enige betaling is Lessor gerechtigd, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan Lessee een rente over de periode van achterstalligheid in rekening te brengen van 1,5 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening, een gedeelte van een maand te rekenen voor een hele maand. Indien Lessee in verzuim is ten aanzien van de aan Lessor verschuldigde betaling(en) is Lessor bevoegd om de noodzakelijk geachte (incasso)maatregelen te treffen. De kosten van de te treffen (incasso)maatregelen komen volledig voor rekening van Lessee, waaronder in ieder geval begrepen de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- indien Lessee een zakelijke klant is. Indien Lessee een particulier is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden de incassokosten in rekening gebracht die zijn verschuldigd op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

7.4 Lessee is niet gerechtigd enige betaling op te schorten met een beroep op compensatie en/of schuldvergelijking. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting, verrekening of opschorting plaats te vinden.

7.5 Het feit dat het object om wat voor reden dan ook niet kan worden gebruikt heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen, tenzij Lessor Lessee schriftelijk heeft meegedeeld dat hij de betalingsverplichting mag opschorten.

Artikel 8. Kosten niet inbegrepen in de leaseprijs

8.1 Naast de leaseprijs komen voor rekening van Lessee alle kosten van het gebruik en in bezit hebben van het object die niet expliciet zijn genoemd als zijnde inbegrepen in de leaseprijs en niet zijn gedekt onder de ten behoeve van het object afgesloten verzekering, onder andere:
a. wassen, poetsen, uit- en inwendig reinigen van het object, alsmede stalling-, parkeer- en tolgelden;
b. reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de uitvoering waarin het object is geleased;
c. directe zowel als indirecte kosten die het gevolg zijn van nalatigheid van Lessee, onzorgvuldig beheer of onjuist gebruik van het object;
d. vervanging of reparatie aan banden anders dan door normale slijtage, door karkasbreuk of inrijding;
e. reparaties en onderdelen die niet een gevolg zijn van normale slijtage en/of mechanische tekortkomingen of die veroorzaakt zijn door nalatigheid of onzorgvuldig gebruik;
f. toevoeging van accessoires, die op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk worden;
g. kosten die gemaakt moeten worden voor de aanmaak van nieuwe sleutels en voor de vervanging van het kentekenbewijs met een minimum van € 150,- voor het kentekenbewijs;
h. alle heffingen, belastingen, boetes en/of andere door de overheid of justitie opgelegde kosten, verband houdende met het object of het gebruik van het object, met uitzondering van kentekenleges en houderschapsbelasting;
i. kosten ontstaan door niet gemelde schade;
j. kosten met betrekking tot af te sluiten abonnementen en/of uit te voeren updates ten behoeve van
accessoires als bijvoorbeeld navigatiesystemen en alarmsystemen.

8.2 In verband met het verwerken van boetes en/of andere door de overheid of justitie opgelegde kosten, verband houdende met het object of het gebruik van het object, is Lessor gerechtigd hi

Artikel 9. Vervangend object

9.1 Indien het object niet gebruikt kan worden als gevolg van een mankement of het herstel daarvan zal Lessor desgewenst zo spoedig mogelijk een vervangend object ter beschikking stellen voor de periode dat het object niet ter beschikking staat van Lessee. De bepalingen van deze overeenkomst zijn onverkort van toepassing op het vervangend object.

9.2 Indien vervangend vervoer in de Opdrachtbevestiging is opgenomen geldt voorgaande ook voor onderhoud en/of schade.

9.3 Indien en voor zover het gebruik van vervangend vervoer niet is inbegrepen in de leaseprijs, worden de kosten van een door Lessee in gebruik aanvaarde vervangend object separaat in rekening gebracht aan Lessee, die deze kosten per ommegaande zal voldoen. In het geval dat vervangend vervoer bij langer dan 24 uur niet kunnen gebruiken van het object is inbegrepen in de leaseprijs, zijn de kosten van de eerste 24 uur vervangend vervoer altijd voor rekening van Lessee. Indien vervangend vervoer per direct in de Opdrachtbevestiging is opgenomen, worden geen kosten separaat doorberekend.

9.4 Voor zover een vervangend object wel deel uitmaakt van de overeengekomen diensten zullen de met vervangende object(en) gereden kilometers worden betrokken bij het aantal gecontracteerde kilometers.

9.5 Als de kostenontwikkeling van het object dat nodig maakt, is Lessor gerechtigd het object voor de verdere duur van de Opdrachtbevestiging permanent te vervangen door een object van een gelijk of nagenoeg gelijk type en uitvoering.

Artikel 10. Hulpdienst

10.1 Tenzij anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging kan Lessee, of de berijder van het object, in Nederland bij calamiteiten en/of pech met het object, een beroep doen op een hulpdienst.

10.2 Gedetailleerde informatie omtrent deze hulpdienst en aanwijzingen hoe te handelen staan vermeld in de handleiding autolease.

10.3 De via de hulpdienstfaciliteit gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en vervangend(e) object(en) komen voor rekening van Lessor, voor zover deze kosten deel uitmaken van de leaseprijs.

Artikel 11. Brandstofbeheer

11.1 Indien in de Opdrachtbevestiging is vermeld dat dit wordt uitgebreid met brandstofbeheer, gelden de onderstaande bepalingen.

11.2 Lessor stelt Lessee in staat middels door Lessor aan Lessee te verstrekken identificatiepas(sen) ten behoeve van het object op rekening van Lessor brandstof te tanken en olieproducten te kopen.

11.3 Tegelijk met de leasetermijn van het betreffende voertuig zal het met betrekking tot brandstofbeheer overeengekomen voorschotbedrag aan Lessee in rekening worden gebracht. Dit bedrag bestaat uit:
a. de maandelijkse vergoeding voor brandstofbeheer ter zake beheer, administratie en rapportage.
b. de geschatte maandelijkse kosten van brandstofverbruik, die door Lessor worden vastgesteld aan de hand van het gemiddelde brandstofverbruik van het jaarkilometrage zoals vermeld in de Opdrachtbevestiging en van de brandstofrichtprijs.

11.4 Het gemiddelde brandstofverbruik van het merk en het type van het object wordt bepaald op basis van een door de fabriek/ importeur opgegeven normverbruik. Het normverbruik voor LPG is hoger vastgesteld dan dat voor benzine.

11.5 Er kan alleen met een identificatiepas worden getankt. In geval van overmacht bijvoorbeeld bij het defect raken van de identificatiepas, kan Lessee de gemaakte kosten declareren op de website van de leverancier van de pas. De kosten worden dan door Lessor in de eerstvolgende afrekening meegenomen. Lessee is verplicht ervoor zorg te dragen, dat iedere keer dat wordt getankt de juiste kilometerstand van het object wordt vermeld.

11.6 De aan Lessee, dan wel aan de door hem aangewezen berijder verstrekte identificatiepas(sen) blijven eigendom van Lessor. Na beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot het brandstofbeheer dienen genoemde passen onverwijld aan Lessor te worden afgegeven.

11.7 Lessee vrijwaart Lessor tegen alle schade en gevolgen, die misbruik van de verstrekte identificatiepassen ten gevolge heeft. Brandstof en/of olie zonder goedkeuring van Lessee getankt of gekocht met gebruik van voornoemde pas(sen) zijn voor rekening van Lessee. Lessee is verplicht ingeval van vermissing of diefstal van de pas(sen) direct maar in ieder geval binnen 12 uur na ontdekking aangifte te doen bij de politie. Ook moet Lessee Lessor van de vermissing of diefstal en aangifte onmiddellijk op de hoogte te stellen. Lessor draagt zorg voor vervanging van passen en kan de kosten ervan op Lessee verhalen.

11.8 Brandstof getankt in een tijdelijk of permanent vervangend voertuig zal geacht worden te zijn getankt in het object, zoals vermeld in de Opdrachtbevestiging, mits dit bij Lessor bekend is.

11.9 Op verzoek van Lessee kan door Lessor periodiek een verantwoording worden afgelegd met betrekking tot de betaalde en werkelijk gebruikte brandstof en/of olie. Verrekening van de totale werkelijke kosten met het totaal van de berekende voorschotten vindt tenminste vier maal per jaar plaats. Verrekening van de kosten en voorschotten vindt ook plaats bij beëindiging van de Opdrachtbevestiging.

Artikel 12. Gebruik van het object

12.1 Lessee zal het object overeenkomstig de bestemming van het object zorgvuldig (doen) gebruiken in overeenstemming met de uitvoering en kwaliteiten van het object en ervoor zorgdragen dat het object zich steeds in goede staat bevindt.

12.2 Het object mag uitsluitend worden gebruikt door een berijder die in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs. Indien anderen willen optreden als berijder dan dienen deze personen vooraf en schriftelijk door de Lessor te worden goedgekeurd tenzij het gaat om de Lessee zelf.

12.3 Lessee zal ervoor zorgdragen, dat het object niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen, wedstrijden, prestatie- en betrouwbaarheidsritten, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en voor gebruik in een gebied waarin de verzekering geen dekking biedt. Tevens is het Lessee niet toegestaan het object te verhuren aan derden of op enige andere wijze in gebruik te geven zonder schriftelijke toestemming van Lessor. Lessee is aansprakelijk tegenover Lessor voor alle schade welke voortvloeit uit het overtreden van dit artikel.

12.4 Het is Lessee toegestaan het object te (doen) voorzien van extra accessoires. Voorwaarde daarvoor is dat Lessor zich voorafgaand aan het aanbrengen daarvan schriftelijk akkoord heeft verklaard met de voorgestelde accessoires.

12.5 Als Lessee het object wil voorzien van reclame of uitrusting ten behoeve van zijn bedrijfsuitoefening is eveneens toestemming van Lessor nodig. De kosten verbonden aan het aanbrengen en het, bij beëindiging van de Opdrachtbevestiging, in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het object, komen voor rekening van Lessee.

12.6 Indien met het object een verkeersovertreding is begaan verplicht Lessee zich, conform artikel 40 van de Wegenverkeerswet, binnen 14 dagen naam en volledig adres van de berijder bekend te maken aan Lessor en de politie. Indien met het object een misdrijf is begaan, bijvoorbeeld doorrijden na een aanrijding, verplicht Lessee zich onmiddellijk naam en volledig adres van de berijder bekend te maken aan Lessor en de politie.

12.7 Alle van overheidswege opgelegde en/of op te leggen lasten c.q. boetes en/of kosten, ontstaan door de schuld van de Lessee of de berijder, zijn voor rekening van de Lessee. Lessee vrijwaart Lessor tegen alle aanspraken op grond van overtreding van wetten, verordeningen en geldende bepalingen betrekking hebbend op de staat en het gebruik van het object. Indien Lessor toch voor deze overtreding wordt aangesproken, zal Lessor de kosten daarvan met een opslag voor administratiekosten aan Lessee in rekening brengen.

12.8 Ingeval van herhaalde of ernstige overtreding van de bepalingen van de Wegenverkeerswet door Lessee of de berijder is Lessor gerechtigd de Opdrachtbevestiging met onmiddellijke ingang te beëindigen c.q. te ontbinden. Lessee is alsdan aan Lessor de schadevergoeding verschuldigd als vermeld in artikel 16 lid 4.

12.9 Lessee verklaart ermee bekend te zijn, dat inbeslagname van het voertuig door de politie kan plaatsvinden bij constatering van een ernstige overschrijding van de ter plaatse geldende maximumsnelheid. Indien hiervan sprake is, is Lessee alle kosten, waaronder de juridische kosten, om afgifte van het voertuig te verkrijgen aan Lessor verschuldigd. Ingeval van verbeurdverklaring van het voertuig door de rechter is Lessee gehouden Lessor volledig schadeloos te stellen.

Artikel 13. Onderhoud en reparaties

13.1 Lessee verplicht zich het object overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant te (doen) onderhouden. Reparaties en onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd door Koopman Bedrijfswagens bv, tenzij in Opdracht bevestiging anders is overeengekomen. Indien er een andere partij voor onderhoud is overeengekomen, behoudt Lessor zich altijd het recht voor het voertuig naar een door haar aangewezen bedrijf te vervoeren voor onderhoud en/of reparatie. Lessor is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin het object verkeert.

13.2 Lessee zal tenminste wekelijks het niveau van olie, koel- en remvloeistof, evenals de bandenspanning controleren en op peil brengen, een en ander in overeenstemming met de voorschriften, zoals vermeld in de bij het object behorende handleiding.

13.3 Voor reparaties en onderhoudsbeurten in het buitenland dient Lessee vooraf (telefonisch) overleg te plegen met Lessor. Indien de (goedgekeurde) kosten door Lessee zijn voldaan, zullen deze kosten, na overlegging van de facturen en bewijs van betaling, door Lessor met Lessee worden verrekend.

13.4 Een defect aan de kilometerteller van het object dient binnen 24 uur na constatering van het betreffende defect aan Lessor te worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt door Lessor geschat en bij het einde van de Opdrachtbevestiging bij het aantal werkelijk gereden kilometers opgeteld.

13.5 Indien naar het oordeel van Lessor herstel van het object in economisch en/of technisch opzicht niet wenselijk (of haalbaar) is, is Lessor gerechtigd om de Opdrachtbevestiging te beëindigen. Lessor is nooit gehouden tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook naar aanleiding van beëindiging op grond van dit artikel.

13.6 Lessor is nimmer aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan door of verband houdt met de wijze waarop reparatie- en onderhoudswerkzaamheden zijn verricht. Het feit dat het object in verband met reparatie en/of onderhoud niet kan worden gebruikt, heeft geen invloed op de leaseprijsbetalingsverplichtingen van Lessee. Lessor is nooit aansprakelijk voor schade van Lessee ten gevolge van niet tijdige of langdurige reparatie.

Artikel 14. Schade, diefstal, verzekering of verduistering

14.1 Lessee is verplicht in geval van diefstal of schade, overkomen aan of veroorzaakt met het object, Lessor onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur ook door middel van een (aan voor- en achterzijde) volledig ingevuld schadeaangifteformulier in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 48 uur verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen. Indien het schadeaangifteformulier niet binnen 48 uur door Lessor is ontvangen, is zij gerechtigd de volledige schade in rekening te brengen bij Lessee en is Lessee verplicht de volledige schade te betalen.

14.2 In geval van diefstal, vandalisme en poging tot inbraak dient de berijder te allen tijde proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken en binnen 48 uur alle autosleutels, bescheiden en de ter beperking van braaken diefstalschade verwijderbare delen van audio-, beveiliging- en communicatie- apparatuur aan Lessor te overleggen. Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van te late of incomplete actie.

14.3 Lessee is verplicht voor herstel van de schade de instructies van Lessor stipt op te volgen. Lessee is niet gerechtigd enige schuld of aansprakelijkheid tegenover derden te erkennen. Lessee is verplicht om, terstond na het ontstaan van de schade, het object voor schadetaxatie en/of reparatie aan Lessor aan te bieden.

14.4 In het geval van WA schade aan derden(n) en/of geheel of gedeeltelijk niet verhaalbare schade aan eigen voertuig bij een derde, is Lessee het standaard eigen risico per schade van twaalfhonderdvijftig euro verschuldigd aan Lessor, voor ruitschade is dit honderdvijftig euro, tenzij anders is vastgelegd in de Opdracht bevestiging. Ondanks het in de opdracht bevestiging vastgesteld eigen risico van lessee aangaande de schade, kan Lessor de volledige schade (in de ruimste zin des woords en dus schade van lessor en schade aan derden daar ook onder begrepen), verhalen op de contractant indien die schade is ontstaan door: a. contractant één of meerdere bepalingen in artikel 14.1, 14.2 en 14.3 van deze algemene voorwaarden heeft geschonden, b. een botsing op een deel of delen van de auto of aan derden op een hoogte hoger dan 1,75 meter vanaf de grond en/of schade aan een deel of delen van de auto is veroorzaakt (al dan niet door een botsing) door lading dat zich bevindt op een hoogte hoger dan 1,75 meter vanaf de grond, c. ernstige nalatigheid door contractant, d. opzet of bewuste roekeloosheid door contractant, en/of e. met de auto is gereden waarbij tijdens het rijden de brandstof opraakte of verkeerde brandstof is getankt.

14.5 Schade aan of verlies van zich in het object bevindende persoonlijke eigendommen van Lessee komt altijd voor rekening van Lessee, tenzij deze schade door derden wordt vergoed. Indien en voor zover eigendommen van Lessee die zich in of aan het object bevinden zijn betrokken in de verzekering van Lessor, hetgeen blijkt uit een schriftelijke bevestiging bij aanvang van de verzekeringsdekking, is Lessee gehouden tegelijk met de schademelding de originele aankoopfacturen van de verzekerde zaken aan Lessor ter beschikking te stellen.

14.6 Bij definitief verlies door diefstal van het object, dan wel bij zodanige (aanrijding-) schade, dat naar het oordeel van assuradeurs of Lessor herstel in economisch of technisch opzicht niet mogelijk is, eindigt de Opdrachtbevestiging van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling of aankondiging nodig is. Lessor is nooit gehouden tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook naar aanleiding van beëindiging op grond van dit artikel.

14.7 Lessee kent de inhoud van de voorwaarden, die van toepassing zijn op de door de Lessor te verzorgen verzekering en verklaart zich daarmee akkoord.

14.8 Schade aan het object wordt door de verzekering niet vergoed indien deze schade is veroorzaakt terwijl de berijder van het object ten tijde van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken of enig ander genees-, bedwelmend- of opwekkend middel of drug verkeerde, dat de bestuurder niet in staat kon worden geacht om het object naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden. Deze schade komt volledig voor rekening van Lessee.

14.9 Niet gedekt door de verzekering is schade aan of verlies van het object veroorzaakt doordat het object buiten de bedrijfspanden van de verzekeringnemer is gestald, veroorzaakt door diefstal, braak of joyriding. Lessee is voor deze schade aansprakelijk, tenzij het object is afgesloten en de objectsleutels en de objectpapieren zich op een afgesloten plaats binnen de bedrijfspanden bevinden.

Artikel 15. Leasen exclusief verzekering via Lessor

15.1 Indien Lessee zelf wil zorgdragen voor de verzekering van de objecten dienen de voorwaarden van de verzekering vooraf aan Lessor te worden voorgelegd en te zijn goedgekeurd. Lessee zal ervoor zorgen, dat deze verzekering ononderbroken gedurende de gehele leaseperiode van kracht blijft en dat in de verzekeringsovereenkomst wordt aangetekend, dat Lessor als eerst begunstigde wordt aangemerkt. Een door Lessee gesloten verzekeringsovereenkomst dient in elk geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Een wettelijke aansprakelijkheid met een dekking van minimaal het wettelijke verzekerde bedrag en cascodekking;
  • Alle uitkeringen in verband met schade of diefstal worden rechtstreeks door verzekeraar aan Lessor voldaan;
  • Het eigenrisico bedrag is niet hoger dan € 500,00 per gebeurtenis;
  • Dekking van de annuïtaire boekwaarde van Lessor;
  • Negatieve verschillen tussen annuïtaire boekwaarde van het object en de verzekerde waarde dienen door Lessee aan Lessor te worden voldaan en zijn direct verschuldigd;

15.2 Indien uit een registercontrole van de RDW blijkt dat het object niet is verzekerd door Lessee dan zullen deze kosten evenals de kosten voor het in verzekering nemen van het object door Lessor aan Lessee worden belast.

15.3 Lessee is verplicht om bij beëindiging van het leasecontract het object tenminste één week na inlevering van het object verzekerd te houden op de wijze zoals in lid 1 is omschreven.

15.4 Ook indien Lessee zelf de verzekering van het object verzorgt is Lessee verplicht om terstond na het ontstaan van schade het object voor schadetaxatie en/of reparatie aan Lessor aan te bieden. Lessee is daarnaast verplicht voor herstel van de schade de instructies van Lessor stipt op te volgen.

Artikel 16. Vroegtijdige Beëindiging

16.1 Lessor is gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, de Opdrachtbevestiging met onmiddellijke ingang te beëindigen c.q. te ontbinden en zich daarop weer in het bezit van het object te stellen, waarbij tevens al hetgeen Lessee aan Lessor is verschuldigd ineens en direct opeisbaar wordt, onder andere indien:
a) Lessee een op hem rustende verplichting jegens Lessor niet nakomt;
b) Lessee zijn bedrijf naar het buitenland heeft verplaatst of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Lessee binnen vier maanden zijn bedrijf naar het buitenland zal verplaatsen;
c) blijkt dat Lessee bij het aangaan of gedurende de looptijd van de overeenkomst een onwaarheidsgetrouwe opgave heeft gedaan;
d) ten laste van Lessee en/of een (rechts)persoon/(rechts)personen die zekerheid heeft/hebben gegeven aan Lessor, of zich hebben verbonden voor de verplichtingen van Lessee jegens Lessor, hierna zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk te noemen:
Zekerheidgever, beslag is gelegd of een dergelijk beslag dreigt, dan wel Lessee en/of Zekerheidgever op enige andere wijze de vrije beschikking over het geheel of een gedeelte van zijn vermogen verliest of daarop anderszins verhaal wordt gezocht;
e) Lessee en/of Zekerheidgever overlijdt of onder curatele wordt gesteld of is gedetineerd of tot detentie wordt veroordeeld (indien Lessee/Zekerheidgever een natuurlijk persoon is) of wordt ontbonden, opgeheven, gesplitst of fuseert (indien Lessee/Zekerheidgever een rechtspersoon is);
f) surséance van betaling of faillissement van Lessee en/of Zekerheidgever is aangevraagd of uitgesproken/verleend, of op Lessee en/of Zekerheidgever een (wettelijke) schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, dan wel zich vergelijkbare rechtsfeiten en omstandigheden voordoen uit buitenlandse of internationale rechtsstelsels, of Lessee een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt;
g) Lessee zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of beëindigt, dan wel in geval van ernstige twijfel bij Lessor over de continuïteit van het bedrijf van Lessee;
h) er (naar het oordeel van Lessor) een ingrijpende wijziging plaatsvindt in de (in)directe (feitelijke) zeggenschap over Lessee, dan wel indien het voornemen bestaat voor een dergelijke ingrijpende wijziging, of een substantieel gedeelte van de activa van (het bedrijf van) Lessee aan derden wordt overgedragen, dan wel het voornemen bestaat voor zo’n overdracht.;
i) Lessee een vennootschap onder firma, openbare vennootschap of commanditaire vennootschap of maatschap is, bij uit- en/of toetreding van een vennoot of maat;
j) een aansprakelijkheidsverklaring van een derde voor de verplichtingen van Lessee (waaronder mede begrepen de aansprakelijkheid op grond van artikel 2:403 BW) is of wordt ingetrokken;
k) een ten behoeve van Lessor tot zekerheid verbonden goed wordt vervreemd, onteigend, gevorderd of verbeurdverklaard, geheel of gedeeltelijk teniet gaat of wordt beschadigd, in waarde dreigt te verminderen of een tot zekerheid verbonden goed niet blijkt te bestaan;
l) enige vergunning, vereist met betrekking tot de bedrijfs- of beroepsuitoefening van Lessee ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken, of wanneer wordt gehandeld in strijd met een zodanige vergunning of de daaraan verbonden voorwaarden, of Lessee wordt geschorst in zijn ambt- of beroepsuitoefening of daaruit dreigt te worden ontzet of ontslagen;
m) een andere overeenkomst tussen Lessor of enige andere leasemaatschappij en/of financiële instelling en Lessee vervroegd wordt opgeëist of wordt beëindigd;
n) de relatie van Lessor met Lessee en/of Zekerheidgever en/of indien de groep en/of indien een deelneming als bedoeld in artikel 2:24c BW van/in Lessee en/of van/in Zekerheidgever naar het oordeel van Lessor een gevaar is of kan zijn voor de aantasting van de integriteit en/of de reputatie van Lessor;
o) een normale (verzekerings)dekking op basis van Allrisk als gevolg van een extreem schadeverloop niet (meer) kan worden verkregen;
p) de verzekeraar, op welke grond dan ook, de verzekering voor het object opzegt of anderszins blijkt dat het object niet (langer) verzekerd is;
q) op het object beslag wordt gelegd, of het object van overheidswege wordt gevorderd;
r) zich enige gebeurtenis, verandering of omstandigheid voordoet of voorzienbaar is dat deze zich kan voordoen, die aanleiding geeft tot gegronde vrees dat Lessee en/of Zekerheidgever tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting van welke aard dan ook tegenover Lessor of dat het door Lessee aan Lessor verschuldigde niet geheel of gedeeltelijk op de opbrengst van het object en/of ten behoeve van Lessor verbonden goederen of op de Zekerheidgever kan worden verhaald, dan wel wanneer het object en/of ten behoeve van Lessor verbonden goederen in waarde zijn verminderd of teniet gaan of naar het oordeel van Lessor onvoldoende zijn verzekerd of zulks naar mening van Lessor voorzienbaar is.

16.2 Lessee machtigt hiermee onherroepelijk Lessor, of door Lessor gemachtigde personen, om in geval van ontbinding of het eindigen c.q. beëindigen van de Opdrachtbevestiging, het terrein te betreden waar het object zich bevindt, zodat Lessor zich in het bezit van het object zal kunnen stellen.

16.3 De kosten voor het door Lessor terugnemen van het object zijn voor rekening van Lessee.

16.4 In geval van vroegtijdige beëindiging c.q. ontbinding door Lessor van een of meer Opdrachtbevestigingen is Lessee gehouden Lessor volledig schadeloos te stellen. Betaling van alle nog resterende leasetermijnen onder aftrek van de componenten houderschapsbelasting en verzekeringspremie is daarbij het uitgangspunt. In het geval van ontbinding c.q. beëindiging als aangegeven in art. 16.1 a t/m r heeft Lessor tevens recht op vergoeding van alle overige ten gevolge van de ontbinding opkomende kosten, schade en interesten, waaronder die van juridische en andere bijstand.

16.5 In geval van vroegtijdige ontbinding of beëindiging op welke grond dan ook zal Lessor geen minderkilometers vergoeden.

Artikel 17. Beslag en maatregelen van derden

17.1 Indien derden ten opzichte van het object rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Lessee en/of berijder aan deze derden terstond doen blijken dat niet Lessee maar Lessor eigenaar van het object is. Indien het object uit de macht van Lessee mocht geraken, zal hij en/of berijder Lessor daarvan onmiddellijk in kennis stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen.

17.2 Lessor kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen. Lessee machtigt Lessor hierbij deze maatregelen eventueel in zijn naam te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van Lessee.

Artikel 18. Inname van het object en eindafrekening

18.1 Bij ontbinding c.q. het eindigen c.q. beëindiging van de Opdrachtbevestiging zal Lessee het object in goede staat inleveren op het adres van Lessor of op een andere overeengekomen plaats. Vervolgens wordt een innamebevestiging opgesteld waarop o.a. wordt aangegeven: de kilometerstand en de staat van het object waarin het zich op dat moment bevindt. Tevens dient Lessee dan in te leveren: de sleutels inclusief de reservesleutels, het gehele kentekenbewijs, het verzekeringsbewijs, de brandstofpas, de overige bescheiden inclusief mogelijke codes en alle accessoires en extra uitrusting welke zijn inbegrepen in de leaseprijs.

18.2 Accessoires, die niet zijn inbegrepen in de leaseprijs mogen door Lessee alleen worden verwijderd, wanneer verwijdering geen zichtbare beschadiging of waardevermindering van het object ten gevolge heeft. Accessoires, die niet zonder schade of waardevermindering verwijderd kunnen worden, worden zonder vergoeding eigendom van Lessor.

18.3 Lessor is gerechtigd de herstelkosten en extra waardevermindering van het object ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer aan Lessee door te berekenen. Ook de kosten als gevolg van verlies of niet tijdig aan Lessor terugbezorgen van bescheiden en toebehoren komen voor rekening van Lessee.

18.4 Indien Lessee aan het einde van de leaseperiode weigert het object in te leveren, heeft Lessor het recht de dienstverlening te staken, het object terug te vorderen en is Lessee gehouden alle als gevolg van de niet tijdige inlevering opkomende kosten en schade(s) aan Lessor te voldoen, waaronder een evenredig deel van de voor het object geldende leaseprijs per maand.

18.5 Aan Lessee komt geen recht van retentie op het object toe terzake van welke aanspraak dan ook. Lessee doet uitdrukkelijk afstand daarvan.

18.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4, 5.5, 5.6 en 6.3 van deze algemene voorwaarden vindt aan het einde van de Opdrachtbevestiging afrekening plaats van méér of minder gereden kilometers met verrekening van de eerder afgerekende méér- of minder kilometers tegen de in de Opdrachtbevestiging genoemde prijs. De met vervangende objecten gereden kilometers worden opgeteld bij het met het object gereden aantal. Onder méér- en minderkilometers wordt verstaan het verschil tussen het werkelijk aantal verreden kilometers en het aantal gecontracteerde kilometers, zijnde het werkelijke aantal maanden vermenigvuldigd met het contractuele aantal kilometers per maand. Op het verrekenbedrag voor de in totaal méér of minder gereden kilometers worden de al eerder verrekende kilometers tegen hetzelfde tarief in mindering gebracht. Indien een minder kilometer tarief is vastgesteld in de opdrachtbevestiging is Lessor niet gehouden meer dan 10% van de contractuele totaalkilometrage te vergoeden.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

19.1 Lessor is op geen enkele wijze aansprakelijk en nooit verplicht tot vergoeding van schade door Lessee of derden geleden en ontstaan door het gebruik door Lessee van het door Lessor ter beschikking gestelde object. Lessor is tevens nimmer gehouden tot vergoeding van gevolgschade, bedrijfsschade en/of schade of derving van inkomsten en schade door letsel of overlijden. Lessee vrijwaart Lessor tegen aanspraken van derden ter zake.

19.2 Lessee is onder meer aansprakelijk voor: a. het niet opvolgen van de richtlijnen voor gebruik en onderhoud van het object, de verzekeringsvoorwaarden en de door Lessor (in deze voorwaarden) voorgeschreven procedures; b. het niet tijdig betalen van belastingen en premies, waaronder verzekeringspremies, tenzij deze inbegrepen zijn in de leaseprijs; c. overtredingen van verkeersregels en -wetten.

Artikel 20. Overdraagbaarheid

20.1 Indien Lessee zijn bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties uit een Opdrachtbevestiging voortvloeiende, aan een derde wenst over te dragen zal Lessee daartoe een schriftelijk verzoek bij Lessor indienen. In het geval Lessor hiervoor toestemming verleent kan zij aan deze toestemming aanvullende voorwaarden en/of eisen stellen en is Lessee een vergoeding voor administratie- en onderzoekskosten verschuldigd.

20.2 Lessor is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdend met de Opdrachtbevestiging alsmede de volledige rechtsverhouding aan een derde over te dragen dan wel te verpanden. Lessee verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde in geval van een zodanige overdracht, alle rechten bij deze overeenkomst aan Lessor toegekend, jegens Lessee zal kunnen uitoefenen.

Artikel 21. Derdenbeding

21.1 Lessee verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van al hetgeen deze derde van de Lessor te vorderen heeft of mocht hebben.

21.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige Opdrachtbevestiging zal Lessee het object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Lessee zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Lessor jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de Opdrachtbevestiging van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

21.3 Indien de situatie van lid 2 zich voordoet en de derde het gebruik van het object door Lessee zou willen continueren, is Lessee verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige Opdrachtbevestiging en onder gelijkluidende condities.

21.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 van het Burgerlijk Wetboek geheel uit.

21.5 Het hiervoor in lid 1 tot en met 4 opgenomen derdenbeding kan noch door Lessee noch door Lessor worden herroepen.

21.6 Het is Lessee niet toegestaan: – om het object in een ander land dan Nederland te stationeren, – langer dan 6 weken aaneengesloten in het buitenland te gebruiken of – onder een niet Nederlands kenteken te registreren.

21.7 Lessee is verplicht om de in lid 1 genoemde derde toegang te geven tot de locatie van het object terzake de status van het object te controleren.

Artikel 22. Overmacht

Indien Lessor door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is de Opdrachtbevestiging uit te voeren, is Lessor bevoegd de Opdrachtbevestiging zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, hetzij haar verplichtingen uit de Opdrachtbevestiging op te schorten, totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan, zonder dat Lessor tot enige schadevergoeding gehouden is. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan Lessor toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door niet-tijdige aanlevering door importeur/ fabriek/leverancier/ gebruiker aan Lessor, belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking, personeelsgebrek, beschadiging van het voertuig tussen het moment van het sluiten van de Opdrachtbevestiging en het tijdstip van aflevering.

Artikel 23. Hoofdelijkheid

Indien meerdere (rechts)personen als Lessee optreden, is elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor een juiste nakoming van de Opdrachtbevestiging en voor zowel de betaling van de leaseprijs als voor de kosten en/of schade, voortvloeiende uit een eventuele niet correcte nakoming van de Opdrachtbevestiging.

Artikel 24. Zekerheden

24.1 Door Lessor kan een borg en/of aanbetaling worden verlangd voor het aangaan van een leaseovereenkomst. De borg dient als zekerheid voor toekomstige leaseverplichtingen dan wel ter compensatie van schade, onder andere in geval van vroegtijdige beëindiging c.q. ontbinding van de leaseovereenkomst/Opdrachtbevestiging. In geval van faillissement/surseance van betaling/Wet schuldsanering natuurlijke personen zal de borg worden verrekend met openstaande leaseverplichtingen. Er kan pas aanspraak op terugbetaling van de borg worden gemaakt, als alle vorderingen van Lessor op Lessee zijn voldaan. Er zal door Lessor geen rente worden vergoed over de borg, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De aanbetaling dient als zekerheidsstelling en kan verlangt worden op basis van een verhoogd risico profiel en/of naar wens van Lessor en/of Lessee om het maandbedrag te verlagen. De aanbetaling wordt direct verrekend met het maandelijks te betalen leasebedrag waardoor deze over de gehele looptijd lager uitvalt. In tegenstelling tot de borg, kan er door Lessee geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van de aanbetaling tijdens of na afloop van het leasecontract. Daarnaast kan Lessor voorafgaand aan of gedurende de looptijd van enige leaseovereenkomst aanvullende zekerheid verlangen, welke zekerheid door Lessee op eerste verzoek van Lessor zal worden verstrekt.

Artikel 25. Adreswijziging/Rechtsvormwijziging

Lessee dient eventuele adresveranderingen en/of wijzigingen in rechtsvorm tenminste 30 dagen van te voren schriftelijk aan Lessor mede te delen.

Artikel 26. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

26.1 Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
26.2 Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de kantonrechter van de Rechtbank Noord Holland, locatie Haarlem, tenzij Lessor aan de rechter gelegen in het arrondissement van de woonplaats/vestigingsplaats van Lessee de voorkeur geeft.

Artikel 27. Wet bescherming persoonsgegevens

De (persoons)gegevens van Lessee worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.